Arbeid & Healthy Ageing

De vraag hoe werk kan bijdragen aan gezond en actief ouder worden, wordt de komende jaren steeds belangrijker. Door de vergrijzing moeten werkenden langer inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en ook de verhoging van de pensioenleeftijd zet de komende decennia door. Dat alles vraagt om preventief en curatief handelen van de werkgever en de werknemer. Arbeidsparticipatie bevordert de gezondheid van mensen wanneer ze vitaal en bevlogen blijven; oudere werknemers moeten worden ondersteund bij het zoeken naar wegen om gezond en met plezier de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

De innovatiewerkplaats ‘Arbeid & Healthy Ageing’ richt zich op innovaties die bedrijven en instellingen helpen het werk toekomstbestendig te organiseren en mensen in dat werk - en in hun loopbaan - te faciliteren. De vragen vanuit het werkveld zijn vooral gericht op ‘hoe geven we vorm aan de benodigde vernieuwing?’ De IWP richt zich daarom op zowel product- als procesinnovaties.

Innovatiewerkplaats

De samenwerking in de vorm van een innovatiewerkplaats binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing is begin 2017 beëindigd, maar een aantal projecten rond 'Arbeid en Healthy Ageing' lopen nog door. Bijvoorbeeld 'De Zijlen naar Duurzaamheid'.

Belangrijkste resultaten

 • De IWP heeft veel kleine projecten gedaan met verschillende partners, binnen en buiten de zorg, voor o.a. Assen voor Assen, De Zijlen, Van Mesdagkliniek, Scania, FNV en Zilveren Kruis. Voor deze partners zijn diverse onderzoeken gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, hierbij zijn een promovenda en studenten van vooral de opleiding HRM betrokken. Dit heeft meerdere publicaties en presentaties opgeleverd.
 • Bij de opleiding HRM van de Hanzehogeschool zijn twee modules ontwikkeld over Duurzame inzetbaarheid en Gezondheidsmanagement. De verwachting is dat er een module Gezondheidsmanagement voor de opleiding Toegepaste Psychologie komt.
 • De onderzoeksresultaten worden geïmplementeerd in de werkpraktijk van de partnerorganisaties.
 • De IWP heeft een HR-tool ontwikkeld om de balans tussen werk en privé van medewerkers te meten. Studenten gaan deze metingen uitvoeren.
 • Er wordt een tool ontwikkeld voor IWP Healthy Workplace.

Projecten / activiteiten o.a.

 • Ontwikkelen van een instrument voor het meten van meldingsbereidheid van incidenten rond agressie en geweld.
 • Uitvoeren van een scan via sensortechnologie van de gezondheidstoestand van werkenden.
 • Ontwikkelen van instrumentarium om werkenden zelf zicht te laten krijgen op de fysieke effecten van hun werkzaamheden.
 • Bieden van intervisie om zicht te krijgen op slaag- en faalfactoren bij procesinnovaties.
 • Ontwikkelen van e-learningmodulen voor werkenden om zicht te krijgen op hun talenten en de mogelijkheden om die uit te bouwen.
 • Inzetten van sociale media bij de dialoog over wendbaarheid op de (interne en externe) arbeidsmarkt.
 • Uitvoeren uitvoeren van een kwalitatieve benchmarkt voor goed werkgeverschap, mogelijk leidend tot een keurmerk.

Doel

Centrale vraag is ‘Hoe kunnen werkenden en bedrijven de wend- en weerbaarheid in de loopbaan van werkenden vergroten om langer fit en vitaal door te kunnen werken?
De IWP ‘Arbeid en Healthy Ageing’’ wil door onderzoek en kennisontwikkeling komen tot product- en procesinnovaties die werkgevers helpen het werk toekomstbestendig te organiseren en om mensen in dat werk - en in hun loopbaan - te faciliteren. Uitgangspunten hierbij zijn: wederkerigheid, omgevingsbewustzijn en continuïteit.

Aanpak en resultaten

In de innovatiewerkplaats ontwikkelen kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstelling en bedrijven samen expertise rond de thema’s langer doorwerken, ontwikkelingsgericht organiseren en lokale/regionale samenwerking. Per thema worden meerdere projecten opgezet. De IWP is complementair met de innovatiewerkplaats ‘Zorgarbeidsinnovatie’, waar de professionele ontwikkeling van werkenden in de sectoren zorg en welzijn centraal staan.

De resultaten worden onder andere zichtbaar in de vorm van instrumenten, werkmodellen,
e-learningmodulen en een benchmark.

Voortgang / behaalde resultaten

Mei 2015:  Onderzoeksresultaten 'Kracht van mensen'
Op 12 mei jl. heeft lector Leni Beukema de onderzoeksresultaten gepresenteerd over het onderzoek 'Kracht van mensen' over de aanpak van langdurig verzuim bij de Nationale Politie, tijdens een symposium met gelijknamige titel. Het onderzoek is uitgevoerd in de innovatiewerkplaats Arbeid en Healthy Ageing, de resultaten zijn de uitkomsten van een jaar intensief samenwerken en kennis delen, gericht op het geven van een zo precies en helder mogelijk beeld van de situatie van negen mensen die te maken hebben met langdurig arbeidsverzuim. Meer ..

Juli 2015: Artikel afstudeeronderzoek 'Publiek-private samenwerking tbv duurzame inzetbaarheid personeel' van studenten Toegepaste Psychologie. Meer ...

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum Arbeid) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Arbeid & Healthy Ageing’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 februari 2014
Trekker Kenniscentrum Ondernemerschap, Hanzehogeschool Groningen
Locatie Hanzehogeschool Groningen
Contact Mevr. dr. L.M. Beukema

Partners o.a.

Assen voor Assen
Cosis
De Zijlen
Dr. S. Van Mesdag FPC
FNV-Noord
Zorg Innovatie Forum (ZIF)
 • Onderzoek naar ervaringen arbeidsbeperkte werknemers

  meer 27-09-2016
 • Afstudeeronderzoeken IWP Arbeid & Healthy Ageing

  meer 25-06-2015
 • Onderzoeksresultaten 'Kracht van mensen' over verzuim bij politie

  meer 13-05-2015