E-mental health interventies voor de POH-GGZ

Sinds 1 januari 2014 is psychologische zorg onderverdeeld in zorg geleverd door GGZ-huisartsenzorg, de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Huisartsen vervullen in deze opbouw van zorg een ‘poortwachtersfunctie’ en hebben hiermee de taak om mensen met psychische problematiek adequaat te herkennen, behandelen of te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Op deze poortwachterfunctie wordt een steeds groter beroep gedaan en het belang van adequate herkenning, verwijzing en behandeling is groot, en groeit. Om deze rol te kunnen vervullen is de functie van Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidzorg (POH-GGZ) opgericht, die in steeds meer huisartspraktijken actief is. Voor de uitvoering van deze functie is behoefte aan screeningsinstrumenten en toegesneden interventies.

De innovatiewerkplaats ‘E-mental health interventies voor de POH-GGZ’ richt zich op de vraag: ‘Hoe kunnen e-mental healthtools binnen de POH-GGZ praktijk bijdragen aan de doelen binnen de GGZ huisartsenzorg? Het gaat hierbij om verwijzing, kortdurende behandeling/begeleiding, geïndiceerde preventie, psycho-educatie, verhogen van veerkracht en zelfmanagement.

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen en valideren van een screeningsinstrument voor de POH-GGZ dat adequaat verwijst naar een van de drie echelons.
 • Ontwikkelen van blended interventies  die de POH-GGZ kan inzetten bij de begeleiding van cliënten voor het versterken van veerkracht en zelfmanagement, zodat mensen beter met psychologische moeilijkheden leren omgaan.
 • Implementeren van de uitkomsten van dit onderzoek in (post) HBO POH-GGZ onderwijsmodules zodat praktijkondersteuners in de GGZ-huisartsenzorg getraind worden in de toepassing van de interventies.

Doel

De innovatiewerkplaats ‘E-mental health interventies voor de POH-GGZ’ heeft als hoofddoel het versterken van de POH-GGZ zodat deze beter wordt toegerust voor de groeiende rollen (verwijzen en begeleiden) die zij speelt in het GGZ domein. 

Aanpak en resultaat

De IWP hanteert bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van tools en interventies een klantgerichte insteek, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met partners uit het werkveld en bedrijven. De uitkomsten worden middels wetenschappelijk onderzoek op effectiviteit onderzocht.

De IWP ontwikkelt tools die de POH-GGZ ondersteunen; een screener voor de verwijzers-rol en blended (online gecombineerd met face-to-face) interventies ter ondersteuning van de begeleidingsrol. 

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (opleiding Toegepaste Psychologie) is trekker van de innovatiewerkplaats ‘E-mental health interventies voor de POH-GGZ’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 november 2014
Trekker Opleiding Toegepaste Psychologie
Budget ca. € 100.000 per jaar
Locatie Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool
Contact Mevr. drs. J. van der Staak

Partners o.a.

Coolminds
ELANN
Hanzehogeschool Groningen
RGOc - UMCG
 • Video e-Mental mental health interventies voor de POH-GGZ - november 2016

  meer 24-01-2017
 • Symposium E-mental health & Healthy Ageing

  meer 26-01-2017
 • Nieuwsbrief POH GGZ - oktober 2016

  meer 17-10-2016
 • Nieuwsbrief IWP POH-GGZ eHealth - juni 2016

  meer 30-06-2016
 • Eerste onderzoeksresultaten interventies POH-GGZ

  meer 01-12-2015
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014