Ervaringsdeskundigheid zorg en welzijn Noord-Nederland

De laatste jaren wordt er steeds meer een beroep gedaan op (ex)cliënten van de gezondheidszorg om als ervaringsdeskundige op verschillende niveaus te participeren in zorg en welzijn. Dat is onder andere het gevolg van de ambulantisering van de zorg, meer vraaggestuurde en thuis geleverde zorg en ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving. Ervaringskennis wordt gezien als gelijkwaardig aan wetenschappelijke en professionele kennis, en wordt ook wel de derde bron van kennis genoemd.  Het is een andere deskundigheid, niet gericht op genezing of verzorging, maar op persoonlijk en maatschappelijk herstel.
Er bestaan op het gebied van ervaringsdeskundigheid nog veel onderzoeks- en innovatievragen en er is behoefte aan het delen en ontwikkelen van nieuwe kennis, instrumenten en diensten op dit gebied.

In de innovatiewerkplaats ‘Ervaringsdeskundigheid zorg en welzijn Noord-Nederland’ werken ervaringsdeskundigen, professionals en betrokken instellingen in Noord-Nederland samen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Op micro-, meso- en macroniveau.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • verwerven van concreet inzicht in de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn en in het onderwijs (kunnen) vervullen;
  • ontwikkelen van praktische instrumenten en handvatten om de inzet van ervaringsdeskundigheid te initiëren, uit te voeren, te evalueren en te implementeren. Onder andere: do’s en don’ts, checklists, handleidingen, hulpbronnen en een intervisieprotocol;
  • verwerven van kennis over belemmerende en bevorderende factoren bij implementeren van ervaringsdeskundigheid in de lokale context;
  • formuleren van concrete richtlijnen (op schrift en via coaching) voor andere professionals. Wat betekent het om collega’s met ervaringsdeskundigheid in het team te hebben? Hoe kan ervaringsdeskundigheid gebruikt worden in beleidsontwikkeling van instellingen en overheid?
  • (door)ontwikkelen van onderwijsmodules;
  • formuleren van richtlijnen voor de inzet van ervaringsdeskundigen bij praktijkgericht onderzoek;
  • opzetten van een het regionaal platform/netwerk ‘Ervaringsdeskundigheid zorg en welzijn Noord-Nederland’ dat - op maat - vragen uit de praktijk beantwoordt, via onder andere de interactieve website www.iwpervaringsdeskundigheid.nl.

Doel

Het hoofddoel van de IWP is het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord-Nederland samen nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen (en implementeren) op het gebied van ervaringsdeskundigheid?’ Betrokken organisaties ervaren het als een gezamenlijke verantwoordelijk om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit van hulpverlening aan mensen met een psychische beperking.

Aanpak en resultaat

De partners in dit samenwerkingsverband ontwikkelen op een co-creatieve wijze verschillende innovaties op het gebied van ervaringsdeskundigheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere praktijkgericht onderzoek, innovatieprojecten, onderwijs en pilots. Resultaten zijn onder andere de uitkomsten van de activiteiten zoals hierboven genoemd.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Rehabilitatie) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Ervaringsdeskundigheid zorg en welzijn Noord-Nederland’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. Ook de lectoraten ‘Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen’en ‘Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking’ van de Hanzehogeschool zijn actieve partners van de IWP.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.