Healthy Ageing & de Kunsten

Uit onderzoek is gebleken dat kunsten (muziek, beeldende kunst, dans en drama) een bijdrage kunnen leveren aan actief en gezond ouder worden. Kunstbeoefening draagt positief bij aan de mentale, fysieke, cognitieve en sociale aspecten van gezondheid en welzijn. In de zorg en samenleving wordt dit nog niet als vanzelfsprekend gezien; kunst kan nog intensiever worden ingezet om Healthy Ageing te bevorderen.

De innovatiewerkplaats ‘Healthy Ageing & de Kunsten' verbindt innovatieve kunstprojecten in Groningen, Friesland en Drenthe in een netwerk en zet ze op de kaart. Onderlinge samenwerking dwars door disciplines en domeinen, zichtbaar maken en delen van resultaten en uitwisseling met onderzoek en onderwijs zijn hierbij speerpunten. Inmiddels zijn Emmen, Leeuwarden en stad en provincie Groningen aangehaakt bij het landelijke programma Age Friendly Cultural Cities en is Age ’66 (of de kunst van het ouder worden) een van de tien actiepunten op de gemeenschappelijke Noordelijke cultuuragenda We the North

Resultaten IWP Healthy Ageing & de Kunsten - december 2016

Innovatiewerkplaats

Actueel

 • Vrijdag 1 december – Friesland – dansvoorstelling Wachten op visie, première 

Volg de innovatiewerkplaats ook www.haendekunsten.nl en op Facebook

Belangrijkste resultaten / voortgang

Maart 2017:

 • De IWP heeft een actief netwerk gerealiseerd in Noord-Nederland, met ruim 30 initiatieven en projecten rond kunst en ouderen. Vertegenwoordigde disciplines: muziek, theater, fotografie en dans.
 • Het praktijkgericht onderzoek binnen de IWP is gekoppeld aan de lectoraten van het kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool: Life long learning in music (Prins Claus Conservatorium) en Image in Context (Academie Minerva). Onderzoeksprojecten betreffen: Ageless Jazz (nieuwe uitvoeringspraktijk muziek), Muziek in het Odensehuis (muziek & dementie), Meaningful music in healthcare (i.s.m. UMCG), Anders belicht (visuele audit van de leefomgeving dementie), Ik zie, ik zie (portretteren & dementie) en de Tussenruimte (vormgeven & vraagstukken dementievriendelijke wijk).
 • Bij het netwerk van de IWP zijn verschillende hbo-opleidingen en lectoraten voor zorg en welzijn betrokken van de NHL, Stenden en de Hanzehogeschool, alsmede mbo-opleidingen en onderzoekers van de RUG.
 • Binnen het netwerk worden innovatieve projecten rond kunst en ouderen uitgevoerd in verschillende zorginstellingen  zoals: UMCG, ZINN, Dignis Lentis, Timpaan de Hoven, Treant,  Zorgroep Drenthe, Kwadrantgroep, Zuidoostzorg. Maar ook een dorpscoöperatie Klooster & Buren en een burgerinitiatief Plus Café maken deel uit van het netwerk.
 • De IWP draagt bij aan diverse regionale en landelijke bijeenkomsten en evenementen zoals die van het Zorginnovatieplatform, het programma Lang Leven Kunst, op weg naar Age Friendly Cultural Cities, Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Participatie en Movisie. 

Activiteiten / projecten o.a.

 • Uitvoeren van 10 concrete innovatieprojecten op specifieke locaties, waaronder interdisciplinaire en cross-sectorale projecten, die bijdragen aan nieuwe maatschappelijk relevante beroeps-perspectieven en vergrootte employability van professionele kunstenaars.
 • Uitbouwen en verstevigen van een (in de toekomst zelfstandig) netwerk in het domein.
 • Bijeenbrengen van projecten van partners voor daadwerkelijke toepassing in de praktijk, op breed maatschappelijk vlak.

Doel

De focus van de innovatiewerkplaats ligt op de vraag: ‘Hoe kan netwerkvorming in het domein 'Gezond en Actief Ouder worden met Kunst' door concrete innovatieprojecten bijdragen aan gezond ouder worden? De IWP wil een bijdrage leveren aan nieuwe beroepspraktijken en de maatschappelijke zichtbaarheid en acceptatie van de kunsten in zorg en welzijn.

Aanpak en resultaten

Op basis van vier bestaande projecten, die door partners zijn ingebracht, worden zes nieuwe projecten uitgevoerd. De expertise van ouderen wordt hier direct bij betrokken, net als die van de professionals uit de kunst, zorg en welzijn. Door deze projecten wordt nieuw werk gecreëerd voor kunstenaars, vooral werkzoekende zzp’ers / mkb’ers.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van netwerken en interdisciplinaire en cross-sectorale projecten. De resultaten worden vertaald naar hbo- en mbo-opleidingen om toekomstige professionals adequaat op te leiden op dit terrein.

Verantwoording en samenwerking

Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Healthy Ageing & de Kunsten’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2015
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Locatie Kenniscentrum Kunst en Samenleving (Hanzehogeschool)
Contact Dr. E. Bisschop Boele

Partners o.a.

Dignis-Lentis 't Blauwborgje
Groningen Plus
Hanzehogeschool Groningen
Keunstwurk
Kunst & Cultuur Drenthe
Lang Leve Kunst
VRIJDAG
ZINN
 • Nieuws IWP Healthy Ageing & de Kunsten

  meer 06-02-2018
 • Serie portretten van ouderen in DvhN over actieve cultuurdeelname

  meer 25-01-2018
 • Nieuwsbrief HA & de Kunsten

  meer 27-11-2017
 • Festival 'De kunst van het ouder worden' - 2e editie

  meer 26-09-2017
 • Resultaten IWP HA & de Kunsten

  meer 20-12-2016
 • Video IWP Healthy Ageing & de Kunsten - november 2016

  meer 24-01-2017
 • Krasse Kunst

  meer 13-12-2016
 • 'Praatkaart' bijzondere initiatieven Kunst & Ouderen

  meer 02-10-2016
 • Kunst en healthy ageing is hot!

  meer 14-06-2016
 • Uitverkocht festival De Kunst van het ouder worden

  meer 29-02-2016
 • Online platform voor netwerk Healthy Ageing & de Kunsten

  meer 03-12-2015
 • Kick-off Muziek in het Odensehuis

  meer 28-09-2015
 • Presentatie IWP Healthy Ageing & de Kunsten tijdens conferentie Long Live Arts

  meer 04-06-2015
 • Presentatie IWP Healthy Ageing & de Kunsten tijdens conferentie Long Live Arts

  meer 31-03-2015
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014