Invoering sociale wijkteams in Emmen

De activiteiten van de innovatiewerkplaats 'Invoering sociale wijkteams in Emmen' zijn in december 2015 afgerond.

Verslag van de resultaten.

In de gemeente Emmen en Welzijnsgroep Sedna werken op basis van de resultaten verder aan de besturing en uitvoering van de Wmo.

Innovatiewerkplaats

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Als gevolg hiervan kregen gemeenten in Nederland meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van passende ondersteuning voor burgers die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. Gemeenten moeten hiervoor nieuwe werkwijzen ontwikkelen. Op verschillende niveaus moeten processen worden ingericht om beoogde doelen te halen.

De innovatiewerkplaats ‘Invoering sociale wijkteams in Emmen’ gaat de gemeente Emmen ondersteunen bij de bedrijfskundige inrichting door het ontwikkelen van een besturings- en dienstverleningsmodel. Leidende vraag is: ‘Hoe richten we het proces op verschillende niveaus in qua besturing en uitvoering? Welke instrumenten kunnen we daarbij inzetten? Op zo’n manier dat kostenbesparing wordt gerealiseerd met behoud van kwaliteit?’

Projecten / activiteiten o.a.

  • ontwikkelen van modellen, methodieken en instrumenten voor de bedrijfskundige uitvoering;
  • genereren van innovatieve ideeën die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
  • onderzoek naar generaliseerbare inzichten in inrichting, besturing en monitoring van Sociale Wijk Teams (SWT’s);
  • genereren van innovatieve ideeën die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doel

De innovatiewerkplaats ‘Invoering sociale wijkteams in Emmen’ heeft als doel ‘het ontwikkelen van een besturings- en dienstverleningsmodel dat recht doet aan het multi-level vraagstuk binnen de dynamiek van het sociaal domein’. Onderzoek moet leiden tot nieuwe inzichten in de werkwijze en de organisatie van multidisciplinaire samenwerking op verschillende niveaus. De inzichten dragen bij aan de landelijke invoering van Sociale Wijk Teams en aan de ontwikkeling van relevant onderwijs.

Aanpak en resultaten

De innovatiewerkplaats ‘Invoering sociale wijkteams in Emmen’ onderzoekt hoe bestaande werkwijzen en samenwerking slimmer kunnen worden georganiseerd qua uitvoering, besturing en monitoring. Het onderzoek is gericht op procesinnovaties in de vorm van modellen, methodieken en instrumenten.

De resultaten komen beschikbaar voor alle betrokken partijen in de gemeente Emmen, maar ook in de regio en op landelijk niveau. Ze hebben direct effect op de beschikbaarheid van kwalitatief goede diensten en op de beroeps- en bewonersorganisaties die deze diensten gaan verlenen. Het levert bouwstenen voor beleid op het terrein van zorg, jeugd en participatie.

Verantwoording en samenwerking

Promens Care en Welzijnsgroep Sedna zijn de trekkers van de innovatiewerkplaats 'Invoering sociale wijkteams in Emmen' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2014
Trekker Promens Care & Welzijnsgroep Sedna
Budget ca. € 120.000 per jaar
Locatie Gemeente Emmen
Contact Mevr. L. Ruijgers, Dhr. G. Jonker

Partners o.a.

Ambiq
Buurtsupport Emmen
Gemeente Emmen
Hanzehogeschool Groningen
Icare
MEE Drenthe
Welzijnsgroep Sedna
Zorggroep Tangenborgh
  • Start IWP gericht op Wmo

    meer 10-04-2014