Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanwege bezuinigingen een overstap gemaakt naar meer extramurale zorg (ambulantisering). Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop de huidige GGZ zorg verleent aan mensen met een psychiatrische aandoening. Naast kostenbesparing moet deze ontwikkeling ook bijdragen aan participatie en zelfstandigheid van deze mensen; een groot deel zal zich in de toekomst zelfstandig (met ambulante ondersteuning) moeten kunnen redden in de maatschappij.
De innovatiewerkplaats 'Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking' richt zich op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve kennis, producten en diensten om professionals en patienten/clienten te ondersteunen bij dit proces.

Bekijk de film

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

April 2017:

 • Het onderzoek van de IWP heeft veel opgeleverd, de resultaten zijn direct toegepast in de praktijk bij het proces van ambulantisering bij GGZ-Friesland.
 • De IWP heeft een ‘Woonschool’ voor cliënten ontwikkeld vanuit de principes van maatschappelijk en persoonlijk herstel. De IWP heeft voor 250 GGZ-medewerkers een hierop afgestemd opleidingstraject ontwikkeld voor individuele rehabilitatiebenadering.
 • Intussen is deze aanpak in een landelijke standaard opgenomen. Er is binnen de GGZ veel belangstelling voor het Woonschool-concept.
 • De onderzoeksresultaten werken door in de curricula van de opleidingen Social Work en Verpleegkunde en er hebben een substantieel aantal mbo en hbo studenten geparticipeerd in de IWP.

Projecten / activiteiten o.a.

 • Praktijkgericht onderzoek om de haalbaarheid en effectiviteit van ambulantisering vast te stellen: de effecten op de maatschappelijke participatie en decentralisatie van de AWBZ (taak gemeente).
 • Innovaties op het gebied van wonen, werken en vrije tijd: ontwikkelen en implementeren van modules,  begeleidingsplannen en (evidence based) interventies, genereren van kennis, etc.     
 • Onderwijsontwikkeling: vertalen van uitkomsten van onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe scholingsprogramma?s en het aanpassen van bestaande onderwijsmodules.

Doel

Het doel van de innovatiewerkplaats 'Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking' is het combineren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met implementatie van nieuwe interventies en scholing van professionals, zodat er enerzijds meer inzicht ontstaat in de succesfactoren en belemmeringen die de doelgroep ervaart wanneer zij (gaan) participeren in de samenleving.

Aanpak en resultaat

Bij de ontwikkeling, uitvoering en de evaluatie van de innovatieprojecten worden vertegenwoordigers van cliëntorganisaties en beroepsorganisaties betrokken. Binnen de innovatiewerkplaats wordt samengewerkt door onderzoekers/lectoren, promovendi, docenten en studenten. Ook dragen vertegenwoordigers van de partners vanuit hun eigen expertise bij aan de resultaten.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van uitkomsten uit praktijkgericht onderzoek: wat is het effect van ambulantisering op de maatschappelijke participatie? Wat hebben professionals en instellingen nodig voor de begeleiding van dit proces? De IWP ontwikkelt innovatieve instrumenten voor de uitvoering van dit proces en draagt bij aan bestaande en nieuwe scholingsprogramma's.

Verantwoording en samenwerking

GGZ-Friesland is trekker van de innovatiewerkplaats 'Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.
In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juli 2013
Trekker GGZ Friesland
Locatie GGZ Friesland
Contact Mevr. L. Winkel

Partners o.a.

GGZ Friesland
Gemeente Leeuwarden
Hanzehogeschool Groningen - lectoraat Rehabilitatie
NHL Stenden Hogeschool
RGOc - UMCG
Timpaan Welzijn
 • Film Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking

  meer 01-05-2015
 • Video IWP Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking - november 2016

  meer 24-01-2017
 • Posterprijs voor toolkit Topper

  meer 22-02-2016
 • Woonschool GGZ-Fryslân in Drachten voorziet in behoefte

  meer 07-12-2015
 • Uitzending Een Vandaag over documentaire 'Harry, Tiny en Sonja'

  meer 14-04-2015