Samen doen: participatie en Healthy Ageing

Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de kwetsbare burger staat daarbij voorop. Gemeenten beschikken nog over onvoldoende handvatten voor de implementatie van het participatiebeleid, waarbij de nadruk zal liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

De IWP ‘Samen doen: participatie en Healthy Ageing’ ondersteunt gemeenten bij de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. Door de behoeften van de kwetsbare burgers centraal te stellen wordt een (geautomatiseerd) systeem gebouwd dat vraag en aanbod bij elkaar brengt.


De innovatiewerkplaats 'Samen doen: participatie en Healthy Ageing' is eind 2017 afgerond.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

Mei 2017:

 • De IWP heeft verschillende burgerinitiatieven in Friesland en Groningen ondersteund en met elkaar in verbinding gebracht.
 • De IWP is actief binnen het project 'Goud Oud' in Warffum met 'De Verzoamelstee' en heeft hiervoor een aanvullende subsidie van 10.000 euro ontvangen van het Leefbaarheidsfonds. De IWP werkt binnen het project ook samen met Zodos (electronisch patiëntendossier) en de Stamtoafel.
 • De ontwikkelde kennis wordt toegepast in andere trajecten zoals bijvoorbeeld ‘Seker en Sûn’ dat zich richt op de invulling van zorgscenario’s in 2030. Dit project is gestart in mei 2016 en kent een digitale component die mede van belang kan zijn voor de introductie van het burgerparticipatiemodel.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van een participatiemodel gericht op preventie- en zorgaanbod voor kwetsbare groepen.
 • Ontwikkelen van een tool (persoonlijk cliëntdossier) en bijbehorende interface voor afstemming vraag en aanbod.

Doel

De innovatiewerkplaats biedt de gemeente ondersteuning om het zorgaanbod: aan te sluiten bij de vraag van de gebruiker, dichtbij de gebruiker te organiseren, betaalbaar te maken en er een gedeelde verantwoordelijkheid te maken in de eigen lokale omgeving.

Aanpak en resultaten

Door de ontwikkeling van een participatiemodel binnen het sociale domein te ondersteunen vanuit twee perspectieven (gebruiker en aanbieder), met behulp van een geautomatiseerd systeem, stelt de IWP de gemeente in staat adequaat te reageren op de behoeften van kwetbare groepen. De IWP brengt per gemeente verschillende partijen (burgerinitiatieven, informele en formele zorg) bij elkaar en zorgt voor verbinding.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van een participatiemodel met een geautomatiseerde module voor de toepassing van een cliëntdossier. Na invoering van het participatiemodel evalueert de IWP de effecten in de praktijk.

Verantwoording en samenwerking

De innovatiewerkplaats ‘Samen doen: participatie en Healthy Ageing’ werkt samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland en valt onder de verantwoordelijkheid van het CoE HA. 

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van de partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2015
Trekker GGD Fryslân
Locatie GGD Fryslân
Contact Dr. J.K. Bleeker

Partners o.a.

Burgerkracht Oudehaske
Friesland College
GGD Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Smallingerland
Groninger Dorpen
NHL Stenden Hogeschool
Timpaan Advies
University Campus Fryslân
Venturaplus
Working Innovators
Zorg Innovatie Forum (ZIF)
Zorgbelang Fryslân
 • Conferentie 'Zorg in het noorden: zeker en gezond in 2030'

  meer 18-06-2015
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014