Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren

Ouderen willen zolang mogelijk thuis wonen en mee blijven doen in de samenleving. Daardoor wordt de zorg complexer, inhoudelijk en organisatorisch. De focus verschuift van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Voor zorgprofessionals betekent dit een andere manier van denken en werken om de oudere te ondersteunen bij zelfmanagement en pro-actief handelen. Ze dienen daarbij over de grenzen van de eigen discipline en sector heen te kijken.
In de innovatiewerkplaats 'Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren' werken ZuidOostZorg, Friesland College, VHS Singelland, VHS Burg. Harmsmaschool en NHL Hogeschool - samen met partners uit de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven - aan de ontwikkeling van een learning-community om zorgprofessionals te kwalificeren voor het bieden van excellente zorg aan ouderen.

Uitgave Leervisie 'De professional in ontwikkeling'- mei 2015

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

Mei 2017:

 • Bij de IWP heeft het accent gelegen op de realisatie van nieuwe vormen van multidisciplinair en multilevel praktijkleren, via learning communities gericht op toekomstbestendige zorgprofessionals voor ouderen.
 • Toegepast onderzoek is uitgevoerd op proces, inhoud en resultaat van de learning community. Verder werd kwalitatief onderzoek gedaan naar leefplezier onder bewoners van wooncentrum De Miente en een nulmeting uitgevoerd naar pijlers van excellente zorg (VenVN) binnen ZuidOoostZorg.
 • Er is een gezamenlijke leervisie ‘Professional in ontwikkeling’ vormgegeven en gepubliceerd: In het kader van een nieuw buddysysteem zijn vmbo-leerlingen begeleid door mbo-studenten, die op hun beurt gecoacht werden door hbo-studenten.
 • De ontwikkeling van het nieuwe bachelor 2020 curriculum hbo-V is aangesloten bij de leervisie van de IWP. De minors Zorg, Welzijn & Technologie, Happy & Healthy Ageing en Welzijnswerker Nieuwe Stijl zijn op basis hiervan ontwikkeld/bijgesteld.
 • Philips Drachten is partner voor o.a. een gebruikersonderzoek en het testen van nieuwe health- consumer producten voor ouderen.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van een multidisciplinaire (vakgebieden) en multilevel (opleidingsniveaus) leer- en werkomgeving in de vorm van een learning-community binnen de zorgorganisatie ZuidOostZorg. Belangrijkste onderwerpen zijn: thematiek (samenwerken, welbevinden en eigen cliëntregie), werkwijze (samenwerking werkveld en onderwijs) en creatie van contextrijke leeromgeving vanuit een multidisciplinaire aanpak.
 • Praktijkgericht onderzoek naar proces en effect van de learning-community op het gebied van onderwijs, wonen, welzijn en zorg. Voorbeelden van onderzoeksvragen: 'Is het mogelijk met meerdere partijen vorm te geven aan de learning-community? Hoe integreren we werken/leren en theorie/praktijk? Hoe geven we doorlopende leerlijnen vorm? Hoe ervaren de zorgmedewerkers de nieuwe situatie en wat vinden de ouderen ervan?'

Doel

Het gezamenlijk doel van de betrokken organisaties is om in de innovatiewerkplaats 'Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren' middels co-makership een learning-community op te zetten. Vanuit zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan het realiseren van excellente zorg aan oudere cliënten, door de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van huidige en toekomstige professionals.

Aanpak en resultaat

Projecten en activiteiten zijn gebaseerd op concrete opdrachten vanuit de praktijk. In de innovatiewerkplaats wordt invulling gegeven aan een learning-community binnen de zorgorganisatie ZuidOostZorg. De werkwijze is gebaseerd op maatwerk, gezamenlijkheid en multidisciplinaire integratie: vertegenwoordigers van zorginstellingen en bedrijven, onderzoekers en studenten werken samen aan praktijkonderzoek en innovaties.
De resultaten worden zichtbaar in de vorm van de eerste multidisciplinaire en multilevel learning-community voor zorg, realisatie van nieuwe onderwijsvormen, ondersteuning bij de verschuiving naar gedrag en gezondheid, etc.

Verantwoording en samenwerking

NHL Hogeschool, 'Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd', is trekker van de innovatiewerkplaats en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juni 2013
Trekker NHL Hogeschool
Locatie ZuidOostZorg Drachten
Contact Mevr. Dr. E.J. Finnema; Mevr. drs. V. Heijne

Partners o.a.

Burg. Harmsmaschool VMBO
Friesland College
Hanzehogeschool Groningen
NHL Stenden Hogeschool
Singelland VMBO
ZuidOostZorg
 • Presentatie IWP Welzijn & Zorg ouderen tijdens European Nursing Congress

  meer 13-12-2016
 • Nieuws uit de IWP 'Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren'

  meer 07-06-2016
 • Uitgave Leervisie 'De professional in ontwikkeling' - IWP Welzijn en Zorg Ouderen

  meer 01-06-2015