250 deelnemers op veelzijdig symposium CoE HA

03 november 2017

Groningen, donderdag 2 november 2017
Rond het middaguur stromen de deelnemers binnen in de nieuwe serre van het gebouw Wiebenga van de Hanzehogeschool. Nadat ze elkaar - tijdens het nuttigen van een gezonde lunch - hebben ontmoet en begroet, nemen ze plaats in de grote collegezaal. Het zijn studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers van hbo en mbo, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven.

Han de Ruiter, directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing, heet de aanwezigen van harte welkom en geeft een toelichting op het programma en de sprekers. In aansluiting op het thema van het symposium benadrukt hij dat het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) altijd interdisciplinair werkt aan vragen uit de omgeving; er is verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

In zijn presentatie ‘Resultaten en toekomst van het CoE HA’ kijkt Joost Degenaar, programmadirecteur Healthy Ageing, terug op de enorme groei van het thema Healthy Ageing in Noord Nederland in de afgelopen 10 jaar en de bijdragen die vanuit het CoE HA met 160 partners zijn geleverd. Dit leidde tot mooie resultaten op praktijkgericht onderzoek en implementatie van innovaties in zorg- en welzijn, op Healthy Ageing-onderwijsvernieuwing in mbo en hbo en op ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Als nieuwe ontwikkelingen noemt hij onder ander de samenwerking met Health Hub Roden en de realisatie van een demo- en testomgeving eHealth op de Zernikecampus. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er een investeringssubsidie van het CoE HA is voor nieuwe innovatiewerkplaatsen.
Meer informatie hierover vindt u op deze webpagina. Aanvragen (1e ronde) moeten voor 1 februari 2018 binnen zijn.


Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, geeft naar aanleiding van twee recente rapporten van de RVS (De zorgagenda voor een gezonde samenleving en naar Het heft in eigen hand) een geweldig sterke en rijke presentatie over de kernopgaven waar we de komende jaren voor staan. Ze pleit voor preventie en het waarderen van gezondheid van mensen, voor meer variatie in woon- en zorgarrangementen, voor zorg in netwerken met cliënten en verschillende professionals en voor participeren naar eigen maatstaven. Ze complimenteert de Hanzehogeschool en het CoE HA met de resultaten op Healthy Ageing van afgelopen tijd en geeft ook opdrachten mee voor de komende periode. PP-presentatie

In het 2e plenaire programmaonderdeel pleit Hedy d’Ancona, socioloog, sociaal geograaf en politica (voormalig lid Eerste Kamer en Europees parlement, staatsecretaris SZW, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur) in een inspirerend en humoristisch betoog voor de emancipatie van ouderen, een positiever imago van ouderen, het belang van voortgaande zelfontplooiing en de rol die de kunsten kunnen spelen voor de kwaliteit van leven van ouderen. Ouderen hebben geen belang bij commerciële producten om eeuwig jong te blijven, bij partijen die het ongenoegen van groepen ouderen exploiteren, terwijl in Nederland de ouderen zoveel kansen hebben om zich te blijven ontwikkelen. Omdat meer dan 95% van de grote groep ouderen nog thuis woont pleit ze ervoor dat de overheid niet alleen investeert in intramurale ouderenzorg, maar ook in bijvoorbeeld kunstprojecten voor en met alle ouderen.


Het symposium bood naast het plenaire programma een tiental workshops waarin – op diverse thema’s – de meerwaarde van (interdisciplinaire) samenwerking werd besproken. Zoals in de workshop 'Kunst doet leven' met Saskia van der Ree (projectleider van de innovatiewerkplaats Healthy Ageing en de kunsten) en Marlien Seinstra (dansdocent, artistiek leider van DeDansDivisie en van Dansen met Parkinson). Saskia geeft een beeld van een recente ZonMw studie over Kunst en positieve gezondheid en pleit samen met Marlien voor samenwerking tussen kunst en zorg in de vorm van co-creatie. Een filmpje over een performance met dansers en mensen met Parkinson en mantelzorgers laat op ontroerende wijze zien wat dit voor alle betrokkenen oplevert.

In de workshop Groningen Rookvrije stad: helpt u mee? ligt de focus op de ambitie om in Groningen kinderen die nu geboren worden volledig rookvrij te laten opgroeien. Op 3 april 2017 hebben de partners van het Akkoord van Groningen en 6 andere organisaties (Gemeente Groningen, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, RUG en ook Menzis, FC Groningen, SKSG, Martini Ziekenhuis, Verslavingszorg Noord-Nederland, Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland) deze ambitie vastgelegd door de alliantie Rookvrije Generatie te ondertekenen. Prachtig, maar hoe creëer je draagvlak en bouw je aan een rookvrije stad? Tijdens de workshop nam Josine van ’t Klooster (hoofd van het Healthy Ageing Team van het UMCG) de deelnemers mee in de ambitie van het ziekenhuis: in januari 2019 is het UMCG rookvrij. Met hulp van studenten van de minor Communicatie werden de mogelijke knelpunten en oplossingen uitgewisseld. Josine: ‘Het is echt pionieren en van elkaar leren, daarom is het mooi dat we ons gezamenlijk hebben uitgesproken en het aantal partners groeit nog steeds.’ www.rookvrijegeneratie.nl

Ander voorbeeld is de workshop Interdisciplinaire samenwerking in zorg en welzijn - de T shaped professional van Lies Korevaar, Lector Rehabilitatie. De workshop start met een korte inventarisatie van de benodigde Vaardigheden, Attitude en Kennis die nodig is voor het interdisciplinair samenwerken. Interdisciplinair samenwerken vraagt van alle professionals een open houding, kennis hebben van het werk en de professie van de ander; elkaar wat gunnen en goede communicatieve vaardigheden. Interdisciplinaire samenwerking betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat jij kan bijdragen aan het probleem dat de ander ervaart. Dus vraag ook ‘wat kan ik voor jou doen?’. Als voorbeeld bespreken de deelnemers een praktijkcasus van een tienerjongen met problemen die zelf uit een probleemgezin komt. Bij deze jongen 7 verschillende hulpverleners betrokken, bij het gezin 12 verschillende disciplines en in de wijk zijn 18 organisaties voor zorg en welzijn actief. In het multidisciplinaire team is in kaart gebracht wat de problemen zijn en hoe de professionals elkaar kunnen helpen. Zo kijkt de wijkverpleegkundige die dagelijks langs komt voor de oma, ook regelmatig even of het goed gaat met de pasgeboren baby van de zus van deze jongen.

Interdisciplinair samenwerken vraagt ook om interdisciplinair onderwijs waarin geleerd wordt over, van en met elkaar. Samengevat gaat het om het verwerken van de gewenste kennis over elkaar disciplines om te kunnen samenwerking; elkaars taal leren begrijpen en ten dele ook spreken; ervaring opdoen door als team casuistiek te bespreken; als samenwerkend team praktijkkennis opbouwen; ervaringskennis van burgers/clienten, hun sociaal netwerk en van vrijwilligers erkennen en benutten als gelijkwaardige bron van kennis, naast wetenschappelijke en professionele kennis.


Naast het inhoudelijke programma is er deze middag ook ruimte voor het bezoeken van een informatiemarkt over Healthy Ageing onderzoek, onderwijs en innovatie. De deans van het Wiebenga geven een rondleiding door het oude (monumentale) en nieuwe gebouw en ook een gezamenlijk ‘beweegmoment’ ontbreekt niet.

We kijken terug op een goedbezocht, geslaagd symposium en bedanken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!