Subsidie voor Innovatiewerkplaats Blended Beweegstimulering in de GGZ

27 september 2018

Na een aantal voorbereidende activiteiten in de afgelopen weken, vond op donderdag 27 september a.s. de startbijeenkomst met de partners van deze innovatiewerkplaats plaats bij het dHealth Lab van de Hanzehogeschool Groningen.

Al voor de start van de IWP was er goed nieuws: een aanvraag bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, heeft in het kader van de KIEM-hbo 2018 regeling een subsidie van ruim €19.000,- opgeleverd. Dit geeft ruimte om de inzet in de beoogde ontwikkeling van een digitaal instrument dat GGZ-professionals en hun patiënten met chronische pijn en depressie meerwaarde biedt in de begeleiding van en zelfmanagement gericht op bewegen te intensiveren.

Aanleiding en doel van de innovatiewerkplaats Blended Beweegstimulering
Ondanks de aanbevelingen voor het activeren en bevorderen van een gezond beweegpatroon in de behandelrichtlijnen voor patiënten met chronische pijn en depressie, wordt dit slechts in minder dan 2% van de gevallen daadwerkelijk toegepast. Daar waar GGZ-professionals wel gericht zijn op het bevorderen van beweging, blijkt dat erg moeilijk te bewerkstelligen. Dit komt onder andere doordat bij deze patiënten emoties en veranderde prikkelverwerking het goed kunnen inschatten van signalen van het lichaam sterk bemoeilijken, de depressie en pijn belemmerend zijn in activiteiten en motivatie vaak afwezig is. Professionals ervaren daarbij problemen met het monitoren van het huidige activiteitenniveau van hun patiënt. De patiënten weten zelf vaak niet goed hoe actief ze zijn geweest of kunnen dat niet duidelijk maken aan hun behandelaar. Dat maakt dat voor de professional het op maat geven van adviezen en het adequaat stimuleren dan wel afremmen van hun patiënten niet goed mogelijk is. Vaak grijpen professionals dan terug naar vast omschreven ‘one size fits all’ programma’s die nauwelijks integratie kennen met algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en die niet aansluiten op persoonlijke doelen. Deze werkwijze sluit niet aan bij de huidige eis van gepersonaliseerde interventies in de GGZ.

Zelfmeettechnologie in de vorm van activity trackers lijkt hier een oplossing te kunnen bieden, omdat het objectief inzicht geeft aan de zelfmeter (de patiënt) en de motivatie kan bevorderen. Daarbij kan zelfmeettechnologie de basis vormen van gepersonaliseerde interventies, omdat naast fysieke activiteit over meerdere domeinen data verzameld kan worden die met elkaar gecombineerd kunnen worden om, deels automatisch en deels door tussenkomst van zorgprofessionals, rijke, gepersonaliseerde feedback te verkrijgen. Deze technologie lijkt dus zowel de lichaamsbewustwording van patiënten als de gewenste personalisatie te stimuleren.

Veel GGZ-professionals zijn echter onbekend met het gebruik van zelf-meettechnologie. Daarnaast is het nog onduidelijk wat er precies nodig is om bij deze kwetsbare groep patiënten zelfmeettechnologie in de behandeling te gebruiken. Alleen het verschaffen van zelfmeettechnologie is voor de patiënten niet genoeg. Ook het verkennen van manieren waarop motivatietechnieken goed en zorgvuldig vorm gegeven kunnen worden binnen een blended benadering (mix tussen face-to-face en online) is noodzakelijk.

In de Innovatiewerkplaats Blended Beweegstimulering willen we daarom komen tot een product dat bestaat uit een combinatie van motivatietechnieken en zelfmeten aangevuld met rijke gepersonaliseerde feedback vanuit data science technieken die input vormen voor patiënt-therapeut contactmomenten, zodat de richtlijnen daadwerkelijk gevolgd en de gewenste doelen behaald kunnen worden.

De ontwikkeling van dit product vindt nadrukkelijk plaats in samenwerking met de eindgebruikers; zowel de GGZ-professionals als hun patiënten. Regie-orgaan SIA roemde met name de innovatieve samenstelling van het consortium dat zal samenwerken in deze innovatiewerkplaats, bestaande uit verschillende kennisinstellingen, bedrijven en zorgpartijen.