Publiek-private samenwerking

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing. In de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in zorg en welzijn.

De overheid wil meer innovatie. Dat is goed voor de economie en het kan oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor is het nodig dat hogescholen zich verbinden met bedrijven en instellingen. Dat gebeurt door publiek-private samenwerking in een groot aantal Centres of Expertise in Nederland, gericht op de thema’s van de topsectoren. Een van deze thema’s is Healthy Ageing (Life Sciences & Health).

Centre of Expertise Healthy Ageing

In Nederland, maar ook in Europa, neemt door de vergrijzing de zorgvraag toe. De zorg wordt complexer en zorguitgaven leggen een steeds groter beslag op het beschikbare budget. Bovendien wil iedereen vitaal oud worden, wat grote gevolgen heeft voor de maatschappij.

De sector Healthy Ageing (Life Science & Health) omvat het brede terrein van zorg, welzijn, technologie en farmacie. Als geen ander kan de sector bijdragen aan de kwaliteit van gezondheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, meer bedrijvigheid en economische welvaart. Bijvoorbeeld door zorgoplossingen te bieden die de kwaliteit van leven vergroten of door te zorgen voor een toegankelijke, betaalbare zorg.

Financiering innovaties in zorg en welzijn

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2013 subsidie toegekend aan het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA), voor innovaties op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. Het CoE HA heeft de subsidie ingezet om samen met het werkveld praktijkgerichte zorginnovaties te realiseren, door de opzet van enkele tientallen innovatiewerkplaatsen (IWP’s) voor publiek-private samenwerking in Noord-Nederland.

Onderwijs en onderzoek

Innovaties in zorg en welzijn hebben veelal consequenties voor het werk van professionals en gaan vaak gepaard met een opleidingsvraag. Het CoE HA stimuleert onderwijsvernieuwing (mbo en hbo) en het (bij)scholen van mensen in de praktijk. Kennis vanuit de innovatiewerkplaats geeft een impuls aan vernieuwing en uitbreiding van relevante opleidingen (bachelors, masters, minors en excellentieprogramma’s).

Praktijkgericht onderzoek speelt een prominente rol in een IWP. Onderzoekers, studenten en professionals onderzoeken samen innovaties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Realisatie innovatiewerkplaatsen

Het CoE HA realiseert doorlopend nieuwe innovatiewerkplaatsen. Dat proces begint met een vraag uit de praktijk die wordt opgepakt door een kennisinstelling, een zorg- en welzijnsinstelling, een bedrijf of een combinatie van deze partijen.
Door het uitvoeren van een businesscase ondersteunen we de initiatiefnemer(s) bij het komen tot een gedegen businessplan met optimale kansen voor een succesvolle innovatiewerkplaats. Meer hierover op deze pagina.

Meerwaarde CoE HA voor publiek-private samenwerking

Het Centre of Expertise Healthy Ageing stimuleert duurzame publiek-private samenwerking in Noord-Nederland. Het onderscheidend vermogen van het CoE HA ten opzichte van andere netwerken is vooral de grote beschikbare expertise en menskracht en de praktische insteek. Het CoE HA brengt verbindingen tot stand in de publiek-private samenwerking die anders niet waren gelegd.

Mede hierdoor staan CoE HA en de innovatiewerkplaatsen goed bekend in het werkveld. Partners zien duidelijk de meerwaarde van deze vorm van samenwerking. Dit blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor deelname aan de innovatiewerkplaatsen en het aantal aanvragen. Ook worden we steeds vaker benaderd met vragen van andere geïnteresseerden, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing heeft circa 150 partners.

Aanbod Centre of Expertise Healthy Ageing

Het CoE HA biedt de innovatiewerkplaats en partners:

Goed voorbeeld

In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 (verschenen in juli 2015) wordt het Centre of Expertise Healthy Ageing genoemd als voorbeeld van samen werken aan oplossingen voor vraagstukken in zorg en welzijn:
'Hogescholen leiden veel mensen op die gaan werken aan maatschappelijk belangrijke vragen, zoals onderwijs, vergrijzing, zorg, maatschappelijke participatie, stedelijke vitaliteit en duurzaamheid. Deze thema’s behoeven de inzet van uitstekende professionals en nieuwe kennis, ontwikkeld in samenwerking met stakeholders. Zo vraagt de decentralisatie van zorg en welzijn binnen gemeentes het doordenken van hoe deze nieuwe taken zo goed mogelijk kunnen worden aangepakt, aangestuurd en bemenst.

Voor zulke thema’s zijn Centres of Expertise een geëigende vorm om onderwijs, onderzoek en benutting van kennis in de praktijk in samenhang aan te pakken. Onder de huidige Centres of Expertise in ontwikkeling zijn er al enkele gericht op zorg, waarin zorg- en welzijnsinstellingen participeren, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die ICT-ondersteuning kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld is het Centre of Expertise Healthy Ageing (Hanzehogeschool), waarin nu 150 stakeholders (overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties, netwerkorganisaties en bedrijven) in de regio Noord-Nederland samenwerken.'

Organisatie en verantwoording

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het Centre of Expertise Healthy Ageing en verantwoordelijk voor de centrale regie, verbinding, kennisdeling en subsidieverdeling. Hoofdpartners zijn: UMCG, RUG, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en de noordelijke ROC’s. Er wordt nauw samengewerkt met een groot aantal bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen.

Voor een overzicht zie het tabblad Partners.

Missie

'Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is een netwerkorganisatie van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en kennisinstellingen, die gezamenlijk praktische innovatie van zorg en welzijn bewerkstelligen en kennis daarover ontwikkelen voor nieuw en beter onderwijs. Het CoE HA draagt door nieuwe markttoepassingen, dienstverlening aan bedrijven en instellingen bij aan de verbetering van de beroepspraktijk, vergroting van gezondheid en welzijn en participatie van burgers (jong en oud) en aan versterking van de economie.'

Visie

'Het Centre of Expertise Healthy Ageing' is in een duurzaam en toekomstbestendig netwerk waarin partijen samenwerken aan praktijkgerichte vragen en innovaties in zorg en welzijn. In het CoE HA is sprake van publiek-private samenwerking op het terrein van active and healthy ageing. Ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten werken in multidisciplinair verband samen aan onderzoek, innovatie en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs.

Het CoE HA initieert nieuwe activiteiten, verbindt partners, biedt ondersteuning en borgt de kwaliteit. Om innovaties met maatschappelijke en/of economische meerwaarde succesvol op de markt te brengen biedt het CoE HA ondersteuning op business development, eHealth/technologie en onderwijs/opleiden van professionals. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek, innovaties in zorg en welzijn en om-, bij- en nascholing zijn nauw aan elkaar gelieerd. Op deze wijze bieden de beroepspraktijk van zorg en welzijn, bedrijven en onderwijsinstellingen samen toegevoegde waarde aan onderwijs, onderzoek, business en human capital op het gebied van healthy ageing.

Visie op innovatie: het CoE HA richt zich op het realiseren van praktijkgerichte innovatie. Dit betreft het verbeteren en doorontwikkelen van bestaande producten, diensten en onderwijs en het implementeren van innovaties in de praktijk. We sturen op innovaties die zodanig worden ontwikkeld, dat ze reproduceerbaar en opschaalbaar zijn. Er is een relatief grote kans van slagen door het optimaal benutten van bestaande expertise. Daarnaast wil het CoE HA enkele disruptieve innovaties realiseren, met geheel nieuwe diensten en producten.

Hoofddoel: het CoE HA is een duurzaam ecosysteem voor publiek-private samenwerking; een innovatieplatform met een substantieel aantal innovatiewerkplaatsen, waar tientallen praktijkgerichte onderzoeken en implementaties van nieuwe zorg- en preventie-oplossingen plaatsvinden. Het CoE HA schaalt de resultaten op naar landelijke toepassing en zorgt voor inbedding in nieuw en verbeterd onderwijs.'