Adaptief Bewegen door Games & Nieuwe Technologie

Ruim één op de tien kinderen tussen 4-11 jaar in Nederland is onvoldoende actief. Deze kinderen zijn minder fit en doen niet goed mee in fysieke activiteiten in de eigen leefomgeving. Technologie kan belangrijke rol spelen in het bevorderen van een gezonder leefpatroon, door hen bijvoorbeeld een serious game te laten spelen. Zowel kinderen met motorische beperkingen als gezonde kinderen kunnen daarvan profiteren.
Uit eerder onderzoek komen sterke aanwijzingen dat digitale interventies kunnen bijdragen aan positieve veranderingen in het beweegpatroon van kinderen. Deze onderzoeken beperken zich echter tot een kleine doelgroep, namelijk kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Een transfer naar andere doelgroepen is wenselijk en noodzakelijk. Hierbij speelt ook een belangrijk business perspectief: de afzetmarkt voor een specifieke doelgroep is te klein. 

De innovatiewerkplaats ‘Adaptief Bewegen door Games en Nieuwe Technologie’ richt zich op het (door)ontwikkelen van een modulair en adaptief platform voor langdurige gedragsverandering bij kinderen die te weinig bewegen. Gelijktijdig doet de IWP praktijkonderzoek naar de werkingsmechanismen en goede implementatie van het product in het regionale ecosysteem.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • formuleren van voorwaarden die sturing geven aan de te ontwerpen applicaties (literatuuronderzoek, focusgroepen, prototypes) in samenwerking met de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) en het lectoraat User-Centered Design (UCD) van de Hanzehogeschool. Om zodoende bij te dragen aan onderwijsinnovatie en praktijkgericht onderzoek
  • opzetten van een digitaal, modulair platform voor verschillende interventies, gebaseerd op door het consortium opgebouwde kennis en de ontwikkelde games en apps die hieruit voortgekomen zijn;
  • implementeren van prototypes/producten in verschillende contexten, vooral door het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap en het UMCG Centrum voor Revalidatie. Hierbij wordt gedacht aan onderwijsinstellingen, Huis voor de Sport, revalidatie, eerstelijnsfysiotherapiepraktijken, maar bijvoorbeeld ook sportclubs;
  • indienen van een subsidieaanvraag (met bij voorkeur MKB in de lead) voor een vervolg;
  • schetsen van de marktontwikkeling: uitwerken business model en business case (met MKB partijen), in beeld brengen van potentiële afnemers en betaIende partijen, in kaart brengen van de rol van scholen – gemeenten, gezonde School / Gemeente Groningen, therapeuten en zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Doel

Het hoofddoel van de IWP is tweeledig. Enerzijds de opzet van een modulair en adaptief platform dat leidt tot langdurige gedragsverandering en/of nieuwe kennis bij gebruikers op het vlak van een actieve leefstijl van kinderen, waarbij er geëxperimenteerd wordt in fysieke omgevingen. Anderzijds de ontwikkeling van een lange termijnplan om dit platform verder op te zetten en uiteindelijk te vermarkten, door middel van vervolg-subsidietrajecten. Uitgangspunten zijn dat het platform adaptief is, dat het gericht is op een brede groep van kinderen en dat zelfregie van kinderen en ouders een belangrijk onderdeel is in het aanzetten tot beweging.

Aanpak en resultaat

Gedragsverandering op lange termijn vraagt om verschillende soorten interventies in verschillende fases van het verandertraject. Zo kan aansluiting worden gevonden bij het niveau en de behoeften van het individu en is het mogelijk om de effecten op gerelateerde gezondheidsuitkomsten te maximaliseren.
‘Belangrijk voor het succes van de IWP is dat het bedrijf in de lead zit. Wij geloven dat hiermee de beste resultaten op lange termijn gewaarborgd kunnen worden en dat er uiteindelijk een tool
ontwikkeld wordt - én op de markt beschikbaar komt - die breed door het publiek te gebruiken is.’

De IWP werkt in vier pakketten aan:

  • de doorontwikkeling van producten (8D Games, onderzoekers Hanzehogeschool, studenten van de opleiding CMD);
  • praktijkonderzoek naar werkingsmechanismen en (proef)implementaties in het regionale ecosysteem (8D Games, Hanzehogeschool, Huis voor De Sport, UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) locatie Beatrixoord, studenten van de opleiding CMD en Instituut voor Sportstudies);
  • de ontwikkeling van een business model/business case (8D Games, onderzoekers Hanzehogeschool en UMCG CvR);
  • het verkennen van subsidiemogelijkheden en het schrijven van aanvragen (Hanzehogeschool, 8D Games, UMCG CvR).

Verantwoording en samenwerking

8D Games is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Adaptief Bewegen door Games en Nieuwe Technologie’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt met het UMCG Centrum voor Revalidatie en de lectoraten User-Centered Design en Praktijkgerichte sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen.

 

 

 

 

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 april 2018
Trekker 8D Games
Budget € 48.000
Contact Dhr. M. Stevens

Partners o.a.

8D Games
Hanzehogeschool Groningen
UMCG Centrum voor Revalidatie